FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy przy składaniu formularza rekrutacyjnego trzeba mieć gotowy biznesplan?

  Nie. Na etapie rekrutacji prosimy o przedstawienie syntetycznej wstępnej koncepcji biznesu. Sam biznesplan będą Państwo tworzyli po m.in szkoleniach z administracyjno-prawnych aspektów zakładania firmy pod okiem specjalistów/ek.


 2. Czy o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń?

  Nie. Dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie. O zakwalifikowaniu do Projektu zadecyduje ocena formalna, a nastepnie merytoryczna.


 3. Czy można zgłosić do projektu dwa pomysły na działalność gospodarczą, a zatem dwa formularze rekrutacyjne?

  Nie. Dopuszczalne jest przedłożenie w ramach danej edycji tylko jednego pomysłu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


 4. Czy szkolenia są bezpłatne?

  Udział w szkoleniach organizowanych w ramach "Działaniu 6.2 PO KL" dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej jest bezpłatny.


 5. Czy do udziału w Projekcie kwalifikują się osoby zarejestrowane w urzędzie pracy?

  Tak, zakładamy udział min. 6 osób bezrobotnych w Projekcie "Przedsiębiorcze Mazowsze".


 6. Czy do udziału w Projekcie kwalifikują się kobiety przebywające na urlopie wychowawczym/macierzyńskim?

  Niestety nie. Do udziału w Projekcie kwalifikują się jedynie osoby nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, a osoba przebywająca na urlopie wychowawczym bądź macierzyńskim formalnie pozostaje osobą zatrudnioną.


 7. Czy do udziału w Projekcie kwalifikują się osoby, które są w trakcie wypowiedzenia o pracę?

  Niestety, ale do udziału w projekcie kwalifikują się osoby, których umowa już wygasła.


 8. Czy na płycie CD muszę zapisać Formularz Rekrutacyjny wraz ze wszystkimi załącznikami?

  Na płycie wystarczy zapisać Formularz Rekrutacyjny w wersji pdf lub word.


 9. Czy wraz z Formularzem Rekrutacyjnym należy złożyć Regulamin?

  Nie, nie ma potrzeby załączania do Formularza Regulaminu.


 10. Czy w sytuacji, gdy moja umowa o pracę wygasła, a pracodawca nie chciał mi jej przedłużyć, kwalifikuję się do grupy osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy?

  Nie, z kopii wypowiedzenia załączonego do Formularza musi jasno wynikać, że został/a Pan/i zwolniony/a z przyczyn zakładu pracy. Wygaśnięcie umowy nie jest z tym jednoznaczne.


 11. Czy po otrzymaniu dotacji będę mogła korzystać (z niezależnych od projektu) szkoleń dofinansowanych z funduszy UE? Czy może otrzymanie dofinansowania wyklucza taką możliwość? A jeśli bym mogła, to czy

  Dotacja i wsparcie pomostowe stanowią pomoc publiczną zwaną de minimis. Limit pomocy, jaki może uzyskać przedsiębiorca bez zatwierdzania jej przez Komisję Europejską, wynosi 200 tys. euro. W ramach naszego projektu pomoc publiczna na każdego Uczestnika będzie wynosiła ok. 59 tys. zł, czyli ok. 14 700,00 euro, więc po otrzymaniu dotacji Uczestnik Projektu będzie mógł korzystać z innych szkoleń z dofinansowaniem (o ile będzie spełniał kryteria grupy docelowej) maksymalnie do 200 tys. euro w sumie.


  Jeśli szkolenie jest dofinansowane ze środków UE to zakładam, że jest bezpłatne, jeśli jednak jest finansowane tylko w części, a pozostałą część Uczestnik musi zapłacić sam to na indywidualny wniosek z uzasadnieniem może być to koszt kwalifikowalny ze wsparcia pomostowego.

   

   


 12. Czy zwrócony VAT muszę wykorzystać na "cele firmowe"?

  Uczestnik ubiegający się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien na etapie konstruowania biznesplanu określić, czy zamierza zarejestrować się jako płatnik VAT, a następnie w momencie podpisania umowy o przekazanie dotacji na rozwój przedsiębiorczości zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzona działalnością.


 13. Komu przysługuje przedłużenie dofinansowania pomostowego? (miesiące 6-12)

  Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane jest w okresie kolejnych 6 miesięcy od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej jednak niż do 12 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Może otrzymać je Uczestnik/czka, który/ra złoży "Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego" z wymaganymi załącznikami według wzorów zamieszczonych na stronie internetowej Projektu i w Biurze Projektu nie wcześniej niż po upływie 5 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej i otrzyma pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków. Udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego jest możliwe jedynie w przypadku, gdy mimo utrzymującej się słabej kondycji finansowej Uczestnika/czki, istnieje celowość udzielania jej pomocy i szansa powodzenia przedsięwzięcia.


 14. Nadal nie wiemy, na co dokładnie można przeznaczyć wsparcie pomostowe: tylko rachunki i opłaty, czy rzeczy materialne (np. drukarka) też? To ważne, ponieważ zakup tańszych i mniej potrzebnych na począ

  Przybliżony katalog wydatków jakie mogą być rozliczone ze wsparcia

  pomostowego to:

   

  a)            koszty ZUS,

  b)            koszty administracyjne,

  c)            koszty eksploatacji pomieszczeń,

  d)            koszty opłat telekomunikacyjnych,

  e)            koszty usług pocztowych,

  f)             koszty usług kserograficznych,

  g)            koszty usług księgowych,

  h)            koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane

  bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,

  i)             koszty usług prawnych,

  j)             koszty drobnych materiałów biurowych,

  k)            koszty działań informacyjno-promocyjnych.

   

  Oczywiście ten katalog nie jest zamknięty i na indywidualny wniosek uczestnika możemy rozliczyć też inne wydatki np. prasa branżowa.

   

  Wszelkie sprzęty i urządzenia (meble, komputery, drukarki, niszczarki) powinny być zakupione z dotacji.


 15. Czy mogę dokonywać przesunięć w kosztach zakupów w ramach kosztorysu z biznesplanu? (kupując coś taniej przez co mogę sobie kompensować wyższą cenę czegoś innego)?

  Uczestnik Projektu może wystąpić do Organizatora z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Organizator w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku Uczestnika/czki projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zaakceptowania lub odrzucenia wnioskowanych zmian.

  Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym przez Beneficjenta harmonogramie rzeczowo-finansowym, dopuszczalne są do wysokości nieprzekraczającej 5% zakładanej wartości wydatku. Takie zmiany nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie poinformowania Organizatora w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian. Zmiany powyżej 5 % wymagają aneksowania umowy dotacyjnej. 16. Czy można podjąć pracę np. na etat już po podpisaniu umowy o dofinansowanie i po założeniu działalności?

  Tak, status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo wymagany jest od uczestnika/czki projektu w momencie składania dokumentów do projektu (w czasie rekrutacji)na dzien przystąpienia do projektu. Potem uczestnik/czka może zmienić swój status czyli np. podjąć pracę.


 17. Jak praktycznie wyznaczyć (określić) miejsce prowadzenia działalności w miejscu zamieszkania (np. 4m kw, nie cały pokój, bo będą tam też prywatne rzeczy)?

  Należy określić, ile pomieszczeń w mieszkaniu będzie przeznaczonych na prowadzenie działalności i obliczyć ich metraż.


 18. Czy w biznesplanie trzeba bardzo dokładnie wyliczyć koszt reklamy i szczegółowo opisać, że np. 500 zł na google addwors, 200 na wizytówki itp.?

  Najlepiej określić ogólną kwotę, jaką chcemy przeznaczyć na reklamę-promocję, np. 1000 zł i w ramach tego wymienić już bez podawania konkretnych kwot, co chcemy zakupić np. wizytówki, ulotki, baner, strona itp.


 19. W pierwszym roku chciałbym opłacać za klienta koszt transportu w 2 strony (kurier). Czy mogę ten koszt opłacać ze wparcia pomostowego?

  Nie, ze wsparcia pomostowego można opłacać tylko swoje koszty kurierskie.


 20. Czy samochód używany można wpisać w biznesplan jako nasze koszty?

  Jeśli posiadamy swój prywatny samochód, który chcemy wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej, można go wpisać w biznesplan w ramach wkładu własnego.


 21. Czy należy przedstawić umowę przedwstępną najmu lokalu, w którym będzie się prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli tak, to kiedy?

  Umowę najmu lokalu należy przedstawić najpóźniej w dniu podpisywania umowy o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.


 22. Ile jest czasu na rozliczenie się z dotacji?

  Środki z dotacji należy wydawać w ciągu dwóch miesięcy od ich otrzymania. Na rozliczenie jest 30 dni po zakończeniu wydatkowania.


 23. Co możemy kupić za dotację?

  Zgodnie z § 4. Pkt.12 REGULAMINU II ETAPU PROJEKTU "PRZEDSIĘBIORCZE MAZOWSZE" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WLASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych uznanych za kluczowe i niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Uczestnika/czki (m.in. na zakup środków trwałych, koszty prac remontowych i budowlanych, meble, koszty reklamy i promocji, założenia strony internetowej), nie mogą natomiast służyć pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa (np. kosztów czynszu, ubezpieczenia, comiesięczne opłaty, np. telefoniczne).


 24. Jaki jest termin wydatkowania i rozliczenia dotacji?

  Termin zakończenia wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości nie powinien przekroczyć 2 miesięcy od momentu przekazania środków na konto Uczestnika/czki. Termin ten może zostać wydłużony na uzasadniony wniosek Uczestnika/czki, złożony nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed ostatecznym terminem poniesienia wydatków określonych w umowie.

  Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do rozliczenia 100% środków otrzymanych w ramach dotacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydatkowania środków wskazanego w umowie. Data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktury nie mogą być wcześniejsze niż data rozpoczęcia działalności gospodarczej i późniejsze niż data zakończenia wydatkowania środków wskazana w Umowie.


 25. Na czym polega rozliczenie dotacji ?

  Rozliczenie środków następuje poprzez:

  - złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z ostateczną wersją biznesplanu (wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie projektu)

  - szczegółowe zestawienie towarów lub usług (w postaci tabeli rozliczenia wydatków załączonej do Zasad rozliczania jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości)

  Poprzez rozliczenie rozumie się zatwierdzenie przez Organizatora rozliczenia złożonego przez Uczestnika/czkę oraz pozytywny wynik kontroli dokonanej przez Organizatora w siedzibie prowadzonej przez Uczestnika/czkę działalności gospodarczej.


 26. Co możemy kupić za pomostowe?

  Wsparcie pomostowe może zostać przeznaczone na pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS, podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzona działalnością itp. Główne kategorie wydatków kwalifikowanych z pomostowego to:

  1.      koszty ZUS,

  2.      koszty administracyjne,

  3.      koszty eksploatacji pomieszczeń,

  4.      koszty opłat telekomunikacyjnych,

  5.      koszty usług pocztowych,

  6.      koszty usług kserograficznych,

  7.      koszty usług księgowych,

  8.      koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,

  9.      koszty usług prawnych,

  10.  koszty drobnych materiałów biurowych,

  11.  koszty działań informacyjno-promocyjnych.


 27. Jaki jest termin wydatkowania i rozliczenia pomostowego

  Wsparcie pomostowe jest przyznawane na 6 miesięcy. Rozliczenia są miesięczne. Wydatkowanie środków ze wsparcia pomostowego powinno nastąpić w terminie do 5-ciu dni roboczych po upływie miesiąca, za który następuje rozliczenie. Data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktury nie mogą być wcześniejsze niż data rozpoczęcia działalności gospodarczej i późniejsze niż data zakończenia wydatkowania środków wskazana w Umowie.


 28. Na czym polega rozliczenie wsparcia pomostowego ?

  Podstawą rozliczenia poniesionych wydatków w ramach podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego jest tabela, na którą Uczestnik/czka nanosi poniesione wydatki. Rozliczenie przekazanych Uczestnikom/czkom Projektu środków finansowych sprawdzane będzie pod względem zgodności z katalogiem wydatków.


 29. Jakie są zasady zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego?

  Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym przez Beneficjenta harmonogramie rzeczowo-finansowym, dopuszczalne są do wysokości nieprzekraczającej 5 % zakładanej wartości wydatku. Takie zmiany nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie poinformowania Organizatora w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian. Zmiany powyżej 5 % wymagają aneksowania umowy dotacyjnej.

  Przy zmianach powyżej 5% Uczestnik/czka projektu może wystąpić do Organizatora z pisemnym wnioskiem o zmianę harmonogramu rzeczowo - finansowego w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Organizator w ciągu 15 dni informuje pisemnie Uczestnika/czkę o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian.

  Wszystkie zmiany harmonogramów powinny być przesyłane  do Biura Projektu zestawione w tabeli (będzie udostępniona na stronie).

  Aneksowanie umów o udzielenie jednorazowej dotacji będzie odbywać się według schematu:

  1.       Uczestnik/czka przesyła do Biura Projektu mail w formie wniosku o dokonanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym załączając wypełnioną tabelę.

  2.       Organizator weryfikuje zmiany i je zatwierdza lub prosi o dodatkowe wyjaśnienie/uzupełnienie drogą mailową.

  3.       W przypadku akceptacji zaproponowanych zmian Organizator powiadamia o tym fakcie Uczestnika/czkę drogą mailową i prosi o naniesienie ich do bieżącego harmonogramu, który będzie stanowił załącznik do aneksu umowy dotacyjnej.

  4.       Uczestnik/czka nanosi zmiany na dotychczasowy harmonogram i przesyła go drogą mailową do biura projektu (bez zaznaczania kolorami).

  5.       Organizator sporządza aneks do umowy i zaprasza Uczestnika/czkę na jego podpisanie (o czym informuje drogą mailową).

  6.       Od momentu podpisania aneksu do umowy Uczestnik/czka powinien/nna realizować wszystkie działania wg nowego harmonogramu.

   

   

   

   


 30. Czy do biznesplanu powinnam wpisać osobno każdą zabawkę, grę (nazwę i cenę), plastelinę, kredki itd. Czy ogólnie koszt gier i np. je tylko wymienić,k oszt zabawek i ogólny koszt artykułów papierniczyc

  Proponuję podać w biznesplanie kategorię: wyposażenie drobne świetlicy i w nawiasie napisać, co będzie Pani kupować np. gry, kredki, materiały piśmiennicze, materiały papiernicze, zabawki i inne i podać całościowo ile Pani chce przeznaczyć na zakupy w tej kategorii łącznie bez podziału na gry i zabawki. Ponieważ nawet jak poda Pani cenę dla łącznie zabawek, czy łącznie gier, czy łącznie mat. Papierniczych, to bardzo trudno będzie się Pani zmieścić idealnie w tej cenie, zawsze będą jakieś odstępstwa od pierwotnego harmonogramu, a tak będzie mogła Pani swobodnie dokonywać zakupów nie przejmując się dokładnie ile sztuk czego.

   


 31. Czy jeżeli chodzi o zakup używanego sprzętu muzycznego, czy muszę gdzieś zaznaczyć, że jest używany?

  Czy sprzęt muzyczny będzie jako środek trwały w Pani przypadku? Jeśli tak, to w przypadku zakupu proszę o wypełnienie załączonego oświadczenia, jeśli nie to nie ma potrzeby zaznaczania w biznesplanie informacji, że jest to sprzęt używany.


 32. Czy w PKD powinniśmy napisać tylko rodzaje działalności, o których mowa w biznesplanie, czy można umieścić też takie, które być może będą realizowane w przyszłości? (np. za dwa lata)

  Należy wpisać wyłącznie kody PKD dla działalności opisanej w biznesplanie.


 33. Czy mogę przeznaczyć środki z dotacji na kurs, który podniesie moje kwalifikacje?

  Nie. Przyznawane w projekcie środki są, jak sama nazwa wskazuje, dotacją na rozwój przedsiębiorczości, a nie na podnoszenie kwalifikacji. Dotację można będzie przeznaczyć na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Podnoszenie kwalifikacji finansowane jest w ramach wielu innych działań i poddziałań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


 34. Czy kwalifikowane są wydatki związane z adaptacją mieszkania, jeśli prowadzimy tam działalność gospodarczą lub mamy zarejestrowaną siedzibę firmy?

  Tak mogą, jeśli oceniający/a uzna uzasadnienie za wystarczające.


 35. Jak duże zmiany można wprowadzić w końcowym biznes planie w porównaniu z wydatkami wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym?

  Informacje wskazane podczas procesu rekrutacji nie są wiążące. Wydatki mogą być modyfikowane dowolnie.


 36. Jeśli siedziba firmy znajduje się w mieszkaniu, jakie koszty czynszu czy mediów można rozliczyć?

  W takim wypadku należy przedłożyć pisemne oświadczenie, w którym wskazane zostanie procentowe wyliczenie powierzchni użytkowanej na potrzeby działalności gospodarczej. Wszystkie koszty będą dzielone w stosunku do całej powierzchni mieszkalnej zgodnie z przedłożonym oświadczeniem.


 37. Czy w harmonogramie rzeczowo-finansowym należy odnieść się do całkowitej wartości inwestycji?

  W harmonogramie rzeczowo finansowym należy ująć tylko te wydatki (działania), które mają być finansowane z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.


 38. Czy można z pozyskanej dotacji kupić coś, czego nie było w biznes planie?

  Nie, tylko to co jest w harmonogramie. Zawsze można aneksować umowę i zmienić harmonogram.


 39. Czy muszę wydawać całe wsparcie pomostowe w miesiącu, czy mogę część pieniędzy odłożyć i w następnym miesiącu kupić np. więcej kopert i znaczków?

  Aby otrzymać kolejną transzę wsparcia pomostowego, należy rozliczyć całość uprzednio otrzymanych środków.


 40. Materiały biurowe mogą być finansowane z pomostowego, ale czy jest jakaś granica cenowa?

  Nie ma granicy cenowej na materiały biurowe.


 41. Czy półka na dokumenty (na segregatory) jest kosztem kwalifikowanym do rozliczenia z pomostowego wsparcia?

  Nie, zakup mebli biurowych nie mieści się w katalogu kosztów kwalifikowanych w ramach wsparcia pomostowego.

   


 42. Czy mogę zakupić niszczarkę z pomostówki?

  Nie, niszczarka jest środkiem trwałym, więc nie można jej rozliczyć z pomostowego.

   


 43. Co powinno się znaleźć na płycie CD załączonej do wniosku o przyznanie jednorazowej dotację na rozwój przedsiębiorczości?

  Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji oraz wszystkie wymagane załączniki powinny zostać złożone w wersji papierowej (podpisane i parafowane), natomiast na płycie CD powinien się znaleźć elektroniczny zapis Biznesplanu (doc) oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego (xls). Jeżeli planują Państwo złożyć dodatkowe załączniki tj. listy intencyjne lub portfolio, nie należy tego zapisywać na płycie CD.


 44. Czy na zaświadczeniu z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami wystarczająca jest informacja, że nie figuruję w rejestrze płatników KSI ZUS?

  TAK


 45. Jaką treść powinno mieć zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne?

  Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne powinno w swojej treści odnosić się do kwestii uregulowania składek na ZUS Państwa jako osób fizycznych (tzn. że mają Państwo dotąd opłacone składki na ZUS).


 46. Czy wolno mi kupić meble używane do moich salek lekcyjnych?

  Nie ma przeszkód w kupowaniu mebli używanych, pod warunkiem, że nie były wcześniej zakupione z funduszy unijnych oraz nie istnieje konflikt interesów pomiędzy stronami transakcji - np. kupowanie od rodziny.

   

  Warto również zwrócić uwagę na cel główny zakupów w projekcie, czyli osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej - dobrze byłoby, aby fakt, że meble są używane, nie wpływał negatywnie na konkurencyjność firmy - jeśli meble mają rok czy dwa to ok, ale jeśli to mają np. lat 5 to pytanie, na ile tak wyposażona sala będzie atrakcyjnym miejscem do nauki.


 47. Ile będzie wynosiło podstawowe wsparcie pomostowe?

  Podstawowe wsparcie pomostowe będzie wynosiło 1126,00 zł brutto.


 48. Czy dokumenty jedno stronicowe mają też być numerowane i czy każdy dokument powinien posiadać oddzielną numerację?

   

  Tak


 49. Czy jakiekolwiek zmiany rodzaju czcionki i jej wielkości będą brane pod uwagę i jako błąd formalny?

   

  Nie


 50. Czy kopie składanych dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę?

   

  Tak


 51. Czy każdą stronę wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji oraz załączników należy numerować i parafować?

  Wniosek oraz załączone dokumenty powinny być podpisane przez Uczestnika/czkę. Jeśli dokument jest wielostronicowy, Uczestnik/czka składa podpis na ostatniej stronie, a pozostałe strony parafuje. Wniosek oraz załączniki powinny mieć ponumerowane strony (każdy dokument powinien mieć oddzielną numerację).


 52. czy w ramach wsparcia pomostowego można rozliczyć koszt ubezpieczenia samochodu (OC i AC) zarejestrowanego na moją firmę?

  Jeśli samochód jest zarejestrowany na firmę, wówczas ubezpieczenie można rozliczyć 
  w wysokości 1/12 w każdym miesiącu.


 53. Czy urządzenia biurowe tj. drukarka można rozliczyć w ramach podstawowego wsparcia pomostowego?

  Drukarka jest środkiem trwałym i można ją rozliczyć jedynie w ramach dotacji.


 54. Jeżeli rozpocząłem działalność gospodarczą w styczniu, to czy oznacza to, że muszę wydatkować całkowitą kwotę wsparcia pomostowego (1126 zł) w styczniu, czy tylko ZUS?

  Ze względu na opóźnienie w przekazaniu środków finansowych, pomostówkę można "przenosić" na następny miesiąc i dopiero po otrzymaniu wsparcia skumulowaną kwotę wydatkować, a następnie rozliczyć. 55. Czy wydatkując pomostówkę powinnam ograniczać się tylko i wyłącznie do pozycji zadeklarowanych we wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego, czy mogę tę listę poszerzać lub zawężać w zależności od

  Pomostówka ma przede wszystkim wspierać Państwa w pokrywaniu bieżących comiesięcznych opłat bezpośrednio związanych w prowadzoną działalnością gospodarczą. Jak wiadomo, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć i nie wszystkie wydatki są powtarzalne. Także dopóki wydatki te mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego, można je swobodnie rozliczać. W przypadku kosztów, które nie wpisują się w ten katalog, proszę o skierowanie do Biura Projektu wniosku o wprowadzenie takiej możliwości. Będzie on rozpatrywany indywidualnie.


 56. Czy mogę teraz wydatkować pomostówkę z własnych środków, a po otrzymaniu środków finansowych w ramach projektu zrefundować je sobie?

  Tak, jak najbardziej. W związku z wyjątkową sytuacją mogą Państwo ponosić te koszty, ale nie muszą. Jedyny obligatoryjny wydatek to ZUS. Natomiast w sytuacji, gdy pomostówka będzie już wypłacana regularnie co miesiąc, wtedy należy wydatkować całkowitą wysokość pomostówki, w innym wypadku kolejna pomostówka zostanie pomniejszona o kwotę niewydatkowaną w danym miesiącu.

   


 57. Co dokładnie można rozliczać w ramach podstawowego wsparcia pomostowego?

  Zgodnie z katalogiem kosztów podanym w umowie o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego:

  - koszty ZUS,

  - koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą),

  - koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),

  - koszty usług księgowych,

  - koszty usług transportowych, kurierskich,

  - koszty opłat telekomunikacyjnych, usługi pocztowe, kserograficzne,

  - koszty usług prawnych,

  - koszty drobnych materiałów biurowych oraz drobnych materiałów informacyjno-promocyjnych,

  - koszty związane z ubezpieczeniem mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. 58. Czy jeżeli któryś z powyższych kosztów np. ubezpieczenie bądź opłaty za lokal ponoszę raz na 6 miesięcy, to czy mogę to rozliczać co miesiąc w ramach pomostówki? Jeśli tak, to w jaki sposób?

  Tak, istnieje możliwość rozliczania takiego kosztu. W tym przypadku w każdym miesiącu będzie można rozliczyć 1/6 bądź nawet 1/12 wydatku. Np. jeśli polisa jest za ubezpieczenie za rok z góry to liczymy 1/12 jego wartości i taką kwotę można rozliczyć jednorazowo w danym miesiącu.


 59. Czy w ramach podstawowego wsparcia pomostowego można rozliczać paliwo?

  Tak, koszt paliwa do samochodu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej jest kwalifikowany w ramach wsparcia pomostowego, jednakże Uczestnik/czka musi przedstawić wraz z fakturą dane o samochodzie - dowód rejestracyjny (ksero). Ponadto liczymy tylko koszty dojazdu związane z prowadzeniem działalności, więc Uczestnik/czka będzie musiał/a podać koszt orientacyjny przejazdów i podawać je w zbiorczej tabeli przejazd, gdzie, ile km, w jakim celu.


 60. Czy mogę rozliczyć fakturę za wydatek kwalifikowalny w ramach pomostowego (np. opłata za telefon), która jest wystawiona na mnie jako na osobę fizyczną, a nie na firmę?

  Aby rozliczyć koszty, faktury muszą być wystawione na firmę. W tym przypadku musi Pani przenieść telefon na firmę i zmienić umowę, ewentualnie podpisać umowę na nowy numer telefonu.


 61. Na jakiej podstawie można rozliczyć podstawowe wsparcie pomostowe?

  Podstawą rozliczenia poniesionych wydatków w ramach podstawowego wsparcia pomostowego jest tabela (załącznik nr 8 do Regulaminu), na którą Uczestnik/czka nanosi poniesione wydatki zgodnie z fakturami  wystawionymi na firmę. Rozliczenie przekazanych Uczestnikom/czkom Projektu środków finansowych sprawdzane będzie pod względem zgodności z katalogiem wydatków na podstawie prawidłowo opisanych faktur (dopuszczamy możliwość przedstawienia kopii faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem).


 62. Na jakiej podstawie można rozliczyć obowiązkowy ZUS?

  Uczestnik/czka jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o zapłaceniu składek ZUS (poprzez pisemne oświadczenie rozumie się wykazanie ZUS-u  w załączonej tabeli) oraz załączyć do tego potwierdzenie przelewu.


 63. Kiedy powinienem/nam rozliczyć podstawowe wsparcie pomostowe?

  Rozliczenie wsparcia pomostowego powinno nastąpić w terminie do 5-ciu dni roboczych po upływie miesiąca, za który następuje rozliczenie.  

  Ponieważ jednak w chwili obecnej mamy wyjątkową sytuację spowodowaną opóźnieniem w przekazaniu transzy, „przesuwamy" termin rozliczenia, tj.

  Pomostówki za styczeń i luty rozliczamy do 15 marca.
  Pomostówki za marzec rozliczamy do 6 kwietnia.

  Rozliczając kolejne miesiące, należy już trzymać się terminu 5 dni roboczych od zakończeniu okresu rozliczeniowego.

  Przykład: Działalność gospodarcza została rozpoczęta dn. 1 stycznia 2012 i zbliża się koniec kwietnia 2012. Do kiedy powinnam rozliczyć pomostówkę za kwiecień?

  ODP: Licząc 5 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, czyli do 7 maja włącznie.


 64. Co w sytuacji, gdy nie uda mi się wydatkować w danym miesiącu całej kwoty 1126 zł brutto?

  Nierozliczenie całej kwoty otrzymanego wsparcia pomostowego skutkuje pomniejszeniem (o różnicę w wydatkowaniu) kolejnej transzy wsparcia.

  Opłata składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do ZUS przez Uczestnika/czkę projektu stanowi podstawę do wypłaty przez Beneficjenta kolejnego wsparcia pomostowego.


 65. Czy rozliczając podstawowe wsparcie pomostowe w Biurze Projektu, powinienem/nam przynieść ze sobą również faktury potwierdzające poniesione wydatki?

  Zgadza się. Tabela z zestawieniem poniesionych wydatków jest podstawą do rozliczenia pomostówki.  Uczestnik/czka nie może jednak zostać rozliczony bez okazania faktur potwierdzających poniesione wydatki. Do ewentualnych kontroli przez IP2 faktury VAT powinny zostać opisane według schematu:

   

  Na odwrocie dokumentu

  Imię i nazwisko Uczestnika/czki, pełna nazwa firmy

  Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego nr .... z dnia ....

  Opis wydatku w powiązaniu katalogiem wydatków:

  Nr dokumentu ..............

  Nr seryjny sprzętu (jeśli dotyczy) .....

  Kwota dokumentu w .... PLN

  Z czego wydatki kwalifikowalne .... PLN

  Data, podpis wraz z pieczątką.