Wspólnie założyliśmy w województwie mazowieckim 43 nowe firmy!!!


 

Rekrutacja do udziału w projekcie „Przedsiębiorcze Mazowsze" została zakończona w 2011 r.Zapraszamy do zapoznania się z materiałem, prezentującym możliwości jakie daje uczestnictwo w projekcie wsparcia przedsiębiorczości, na przykładzie zrealizowanego projektu Miasta Stołecznego Warszawy.

Aby obejrzeć film, proszę kliknąć tutaj

 

 

Projekt pt. "Przedsiębiorcze Mazowsze" realizowany jest przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ramach Projektu przewidujemy realizację kompleksowych działań, które przygotują 60 osób wyłonionych w procesie rekrutacji do  rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania dotacji na własną firmę jest udział w dwóch etapach Projektu. Pierwszy etap zakłada realizację programu szkoleniowo-doradczego przygotowującego 60 uczestników i uczestniczek do napisania profesjonalnego biznesplanu i założenia własnej firmy (tzw. podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe). Drugi etap zakłada przyznanie dotacji w wysokości do 40 tys. zł, jak również comiesięcznego wsparcia pomostowego oraz specjalistyczne szkolenia i doradztwo. Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowane 42 osoby - autorzy i autorki najlepszych biznesplanów.

 

PROGRAM I ETAPU (PODSTAWOWE WSPARCIE DORADCZO-SZKOLENIOWE)

Program szkoleniowo-doradczy zakłada realizację trzech modułów szkoleniowych:

I Moduł „ABC firmy" - szkolenia oraz doradztwo z zakresu administracyjno-prawnych aspektów zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (40 h + 10 h)

II Moduł „Gry decyzyjne" - prowadzenie wirtualnych firm z wykorzystaniem komputerowego programu symulacyjnego (10 h)

III Moduł „Inwestuję w siebie" - warsztaty kształtujące umiejętności interpersonalne (20 h szkolenia + 10 doradztwo h)

Szkolenia i doradztwo prowadzone będą w tygodniu i/lub w weekendy w Warszawie. Wyżej opisany program szkoleniowo-doradczy dostosowany będzie do potrzeb uczestników i uczestniczek Projektu. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych ekspertów z wykorzystaniem nowoczesnych metod szkoleniowych tj. gry symulacyjne, case study w celu przygotowania uczestników i uczestniczki Projektu do prowadzenia własnej firmy i napisania profesjonalnego biznesplanu. W ramach tego etapu wyłonione zostaną 42 osoby - autorzy i autorki najlepszych biznesplanów. wszystkie osoby, które ukończą etap I otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach i doradztwie.

 

PROGRAM II ETAPU (PRZYZNANIE DOTACJI, WSPARCIA POMOSTOWEGO ORAZ SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA I DORADZTWO)

Program II etapu zakłada:

a) przyznanie 42 jednorazowych dotacji w wysokości do 40 tys. zł oraz comiesięcznego wsparcia pomostowego przez 6/12 miesięcy od rozpoczęcia działalności.

a) specjalistyczne szkolenia „MBA dla mojej firmy" (48 h/os.), które wspomogą świeżo upieczonych przedsiębiorców i przedsiębiorczynie w zarządzaniu firmą, kreowaniu jej wizerunku oraz wykształceniu umiejętności menadżerskich.

b) indywidualnego doradztwa (20 h/os.)

Szkolenia i doradztwo prowadzone będą w tygodniu i/lub w weekendy w Warszawie.

Dodatkowo każdy świeżo upieczony przedsiębiorca będzie miał możliwość promowania swojej firmy na platformie internetowej zrzeszającej nowych przedsiębiorców.

 

Kto może uczestniczyć w Projekcie?

 

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn nieaktywnych zawodowo (54 osoby) i bezrobotnych (6 osób) zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, które w przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej. Priorytetowo rekrutowane będą osoby należące do jednej z następujących grup:

- kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (min. 35 kobiet) W ramach Projektu oferujemy bezpłatną opiekę nad dziećmi w wieku do lat 7 podczas szkoleń.

- osoby powyżej 45 r.ż. (min. 15 osób)

- osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy i pozostające bez zatrudnienia przez min. 3 miesiące od zwolnienia do dnia przystąpienia do Projektu (min. 6 osób)

- osoby niepełnosprawne (min. 6 osób) Dla osób niepełnosprawnych zapewniamy przystosowane sale szkoleniowe oraz opiekuna osób niepełnosprawnych.

Jedna osoba może należeć do więcej niż jednej grupy, np. kobieta nieaktywna zawodowo po 45 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoby spoza grupy priorytetowej również kwalifikują się do kandydowania do udziału w Projekcie.

 

 

Przed aplikowaniem do udziału w Projekcie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Projektu.  Szczegóły dotyczące rekrutacji zamieszczone są TUTAJ

 

Życzymy powodzenia!

 

Priorytetem wszystkich działań realizowanych w ramach „Przedsiębiorczego Mazowsza"  jest wdrażanie zasady równych szans kobiet i mężczyzn oraz dostępność oferowanego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Na czas trwania szkoleń Organizatorzy zapewniają wyżywienie. Informujemy, że nie zwracamy kosztów dojazdu.

Wszystkie szkolenia i doradztwo będą prowadzone w Warszawie.