Uczestniczki i Uczestnicy Projektu

 

 

Lista Uczestników i Uczestniczek I Etapu Projektu „Przedsiębiorcze Mazowsze"


 

Imię

Nazwisko

1.

Rafał

Pawiński

2.

Robert

Walicki

3.

Piotr

Sałata

4.

Patrycja

Węglarek

5.

Emilia

Strzyżewska

6.

Zofia

Konarska

7.

Aneta Ewa

Rogenbuk

8.

Daniel

Potocki

9.

Jolanta

Sarniak

10.

Dominika

Naborowska

11.

Michał

Dąbrowski

12.

Rafał

Sieradzki

13.

Katarzyna

Stankiewicz

14.

Agnieszka

Ankiewicz

15.

Mateusz

Przychodzień

16.

Roman

Umiejewski

17.

Joanna

Tul

18.

Alina

Roj

19.

Marta

Kwiatek

20.

Euzebiusz

Niemiec

21.

Justyna Joanna

Galińska

22.

Sebastian

Mamaj

23.

Diana Paulina

Kamińska

24.

Ewa

Zwolińska

25.

Ewelina

Łazarowicz

26.

Agnieszka

Szyszko-Ranger

27.

Katarzyna

Olkucka

28.

Dorota

Łubowska

29.

Dorota

Bielecka

30.

Szymon

Kozłowski

31.

Izabela

Kanadys

32.

Iwona

Rutkowska

33.

Barbara

Kruk

34.

Jacek

Zabielski

35.

Wiesława

Wojtkowska-Lewan

36.

Sonia

Mosur-Kałuża

37.

Joanna

Stolarczyk

38.

Marta

Osuch

39.

Ewa

Chmielewska-Manaj

40.

Małgorzata

Sitek

41.

Justyna

Grabowska

42.

Renata

Latała

43.

Renata

Piątkowska

44.

Katarzyna

Szkop

45.

Irena

Haaso

46.

Zbigniew

Mamcarz

47.

Ewa

Korzeniewska

48.

Edwarda

Prusińska

49.

Ryszard

Petrykowski

50.

Artur

Radomski

51.

Patrycja

Kluczyńska

52.

Arkadiusz

Marek

53.

Sebastian

Krystosik

54.

Zuzanna

Malinowska

55.

Wioletta Jadwiga

Grat

56.

Jolanta Joanna

Miszkurka

57.

Tomasz

Fabisiak

58.

Anna

Matuszak

59.

Maria Magdalena

Wodzyńska

60.

Jacek

Bachmura

 

 

Podczas procesu rekrutacyjnego zakwalifikowaliśmy do udziału w Projekcie 60 osób pochodzących z co najmniej 5 różnych powiatów województwa mazowieckiego spełniających łącznie następujące kryteria:

  • posiadanie statusu osoby nieaktywnej zawodowo* (54 miejsca) bądź bezrobotnej (6 miejsc)
  • nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu
  • zamieszkanie na terenie woj. mazowieckiego

 

Priorytetowo rekrutowane były osoby znajdujące się w następujących grupach:

  • kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (min. 35 osób)
  • osoby powyżej 45 r.ż. (min. 15 osób)
  • osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy i pozostające bez zatrudnienia przez min. 3 miesiące od zwolnienia do dnia przystąpienia do Projektu (min. 6 osób)
  • osoby niepełnosprawne (min. 6 osób)

 

Jedna osoba może należeć do więcej niż jednej grupy, np. kobieta nieaktywna zawodowo po 45 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoby spoza grupy priorytetowej również kwalifikują się do kandydowania do udziału w Projekcie.

 

* Definicja „osoby nieaktywnej zawodowo" zaakceptowana przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

Termin "osoba nieaktywna zawodowo" został określony w Słowniczku terminologicznym dla Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL oraz w Instrukcji wypełniania wniosku. Zgodnie z tą definicją, osoba nieaktywna zawodowo to osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.

Osoby niepracujące i nieposzukujące pracy. W grupie osób nieaktywnych zawodowo znajdują się: osoby niewykazujące chęci do zatrudnienia mimo posiadania zdolności do podjęcia pracy, osoby starsze (w wieku emerytalnym) lub takie, które są w wieku produkcyjnym, ale uzyskały uprawnienia rentowe i nie zamierzają powrócić na rynek pracy. Stan bierności zawodowej dotyczy także osób niepełnosprawnych oraz młodzieży, która nie rozpoczęła jeszcze kariery zawodowej lub czasowo wycofała się z rynku pracy z powodu kontynuowania edukacji lub konieczności opieki nad dzieckiem, rodziną.

Do grupy osób nieaktywnych zawodowo, należy zaliczyć również osoby pobierające świadczenia emerytalne lub rentowe, które spełniają jednocześnie definicję osoby pozostającej bez zatrudnienia, tj. są w wieku 15-64 lata, nie są zatrudnione oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej, a także są zdolne i gotowe do jej podjęcia.